See English Version

انتشار فرمت نگارش و ارائه مقالات


فرمت نگارش و ارائه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی - آلمان که 27 شهریور ماه 1401در شهر کلن- آلمان  برگزار خواهد شد انتشار یافت.پژوهشگران گرامی میتوانند از منوی مقالات و همچنین از منوی دانلود فایل های مرتبط فرمت های ذکر شده را دانلود و مقالات خود را طبق فرمت ارائه دهند.