See English Version

کارگاه های آموزشی

 
 
در کنار ارائه خدمات بیشتر و ارتقاء دانش شرکت کنندگان در علوم انسانی و استفاده از اساتید و متخصصان در سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی ، چندین کارگاه آموزشی تخصصی با حضور اساتید برجسته دانشگاه و متخصصان صنایع مرتبط در آلمان برگزار می شود.
عناوین این کارگاه ها در اسرع وقت اعلام می شود.
 
 
تعدادی از عناوین کارگاه آموزشی:
 
- چگونه کارآفرینی، به کاربردهای فناوری نانو شکل می دهد
- توسعه پایدار، تغییرات آب و هوایی و جهانی شدن
- قانون و عدم خشونت بر ضدیت و خشونت
- تحلیلگران سیاست در بوروکراسی
- فناوری و تعاملات انسانی